Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Kerstberichten12

kerstmis, de geboorte van nieuw leven voor ons allen
Samenwerking in de regio Amsterdam Nieuw-west
Kerstviering KBO
Alphacursus voor de eerste keer in onze regio
Vormsol 2012: Op zoek naar de Geest
Katholieke Jongerendag(KJD) in Den Bosch
DiaconAction: jongeren zetten zich in voor asielzoekers
Actie4Kids
Diaconale zondag: Balanceren tussen rand en goot
Onerkend, ongekend, onbemind
Er zijn weer Amnesty-kaarsen
 

Actie4Kids

Beste Parochieanen,

Ook dit jaar hebben de kinderen
van de kindernevendienst weer
mee gedaan met de Actie4Kids.
Dankzij de gulle giften van
parochianen zijn er 25 dozen
gevuld met allerlei bruikbare
spullen.
In iedere doos zitten toilet-
artikelen (zeep, tandenborstel en
tandpasta) en schriften, potloden,
gummen, puntenslijper en kleur-
potloden.

Juist de kleine dingetjes zoals
knuffels, haarspeldjes, kettinkjes
kralen, bellenblazen, balonnen,
jojo's, autootjes, petten maken het
voor de kinderen extra leuk om te
ontvangen.

De dozen breng ik half november
naar een verzamelpunt in de
Christus Koningkerk.
Alle schonendozen gaan daarna
naar verwerkingscentra in Dode-
waard, Dokkum, Woerden en
Zuidland waar ze verzendklaaar
worden gemaakt. De inhoud van
alle dozen wordt daar gecon-
troleerd.
Eind november worden de
containers met dozen verzcheept.
Daar aangekomen worden ze per
vrachtauto naar de dorpen en
plaatsen toe gebracht om uit te
delen aan de kinderen.

Dit jaar zijn de landen Armenië,
Malawi, Oeganda, Sierra Leone,
Togo, Oekraïne en Zambia aan de
beurt.

Ieder jaar proberen we andere
kinderen blij te maken met een
doos.
De schoenendozen gaan naar
kinderen die leven in moeilijke
omstandigheden, zoals in wees-
huizen, sloppenwijken, zieken-
huizen, vluchtingenkampen enz.

Actie4Kids is een heel groot
project waar kerken, scholen,
kinderdagverblijven, clubs, enz.
aan meedoen.
Het is een streven om ieder jaar
meer dozen te kunnen versturen.
Dit jaar hoopt de organisatie op
60.000 dozen.
Met onze dozen zijn wij heel blij
dat we 25 kinderen weer blij
kunnen maken met onze spullen.

Samen delen

Delen is niet altijd makkelijk, ook
al heb je veel. Maar delen kun je
leren. Samen delen is meer dan
alleen geven van je eigen
overvloed. Het is ook delen van
het evangelie met de kinderen en
hun leefomgeving.
Daarom krijgen de kinderen bij
Actie4Kids naast de schoenen-
doos ook een boekje met
Bijbelverhalen.
Wij danken u voor uw gulle
gaven en hopen volgend jaar weer
mee te kunnen doen aan deze
actie. Voor kinderen door
kinderen.

Zalig Kerstmis namens het
kindernevendienst team
Negesty, Elgiva en Ria
 

Kerstmis door Colm Dekker

de geboorte van nieuw leven voor ons allen
 

Lucasberichten12

Agenda activiteiten Lucas en regio
Samenwerking in de regio Amsterdam Nieuw-West
Alphacursus
Agapèviering op 28 september in de Lucas
Vormselvoorbereiding
Regionale samenwerking PCI's
Zonnebloem
Sam's Kledingsactie
Werkgroep Missie & Ontwikkeling Osdorp-Sloten
Vooruitblik op de Adventsactie 2012
Oecumenische kerkdiensten in het Leo Polakhuis
Afscheid Ruud Kok
Nieuwe dirigent
 

Samenwerking in de regio

Amsterdam Nieuw-West

Deze Lucasberichten bieden een blik op activiteiten en gebeur-tenissen die onze parochie deze tijd bezighouden.
We zijn op de eerste bladzijde begonnen met een Agenda, opdat u niets hoeft te missen! In dit aanbod vindt u zowel momenten om samen het geloof te vieren en het te verdiepen als uitnodigingen om ons vanuit het geloof voor anderen in te zetten.
Wie na de Agenda een blik werpt op de Inhoudsopgave treft daarin diezelfde mengeling aan. En zo hoort het ook in een parochieblad. De Lucasberichten willen heel de parochie op de hoogte houden van wat er op dit moment in onze parochie speelt, wat ons bezig-houdt en raakt. Het is een manier om in contact te zijn met de vele honderden mensen die de Lucas een goed hart toedragen, die zich verbonden voelen met onze geloofsgemeenschap. Samen laten wij zien waar we voor staan.
Vóór ik u vertel over de groeiende samenwerking tussen de parochies van onze regio, over hoever die samenwerking gaat en wat de consequenties zouden kunnen zijn voor onze eigen Lucasparochie, wil ik daarom benadrukken dat de rest van deze Lucasberichten uiteindelijk veel belangrijker zijn: samen kerk zijn komt vóór de organisatie. Daarom hebben wij in onze parochie steeds als allereerste uitgangspunt genomen dat we met elkaar een goede, aantrekkelijke, eigentijdse, sterke geloofsgemeenschap in onze regio willen hebben, willen zijn! Op welke plek we dat met elkaar doen, komt daarbij op een goede tweede plaats. En ten slotte hebben we beloofd en met elkaar afgesproken dat we oog houden voor wie het meest te lijden zouden hebben als we onze eigen plek zouden moeten opgeven.
Ik ben nog steeds enorm trots dat onze parochianen in november op het parochieberaad achter deze uitgangspunten zijn gaan staan en bereid bleken (desnoods!) samen naar een andere plek te gaan.
Straks meer over de gesprekken met de andere parochies. Nu eerst aandacht voor de inhoud.

De inhoud voorop
Helemaal nieuw in onze regio is de Alphacursus. Dit is een vorm die de afgelopen vijftien jaar op steeds meer plekken succesvol blijkt. Mensen die erg met hun geloof bezig zijn en behoefte hebben aan verdieping ontmoeten er mensen die wel het gevoel hebben dat er &iets& moet zijn. Gezamenlijk maken zij in tien weken (opnieuw) kennis met het christendom. Het geheel vindt plaats in een ongedwongen sfeer, waarin niets hoeft en geen enkele vraag of opmerking gek is. Elke avond begint met een maaltijd en na een inleiding is er gelegenheid om daarover in groepjes door te praten.
De ervaring leert dat een Alpha-cursus van grote betekenis is voor ieders persoonlijke leven, maar ook een grote bijdrage levert aan de inhoudelijke groei van de geloofsgemeenschap(pen) waarin de cursus plaatsvindt. Dat is waar het ons als parochies om gaat!
Het is de eerste keer dat we zoiets doen, voor een heel brede groep, en ook meteen de eerste keer dat we zo&n aanbod met de parochies gezamenlijk doen. We hebben ervoor gekozen de Alphacursus dit keer in de Pauluskerk te houden. De data vindt u in de Agenda, in de weekbulletins, op www.lucasparochieamsterdam.nl, onze website.
De Vormselvoorbereiding voor jongeren tussen 12 en 17 ademt een zelfde open sfeer, waar een ieder zich thuis mag voelen en vrij mag weten om de eigen groei in het leven vorm te geven.
Om er nog één onderwerp uit te pikken: wie wel eens op zondag bij ons in de kerk kwam, die merkte dat wij een enthousiaste dirigent voor het koor hadden staan die het ook fijn vond als iedereen in de kerk meezong. Na 12,5 jaar is Ruud Kok vertrokken als dirigent. Voor de zomer namen we afscheid van hem in de hoop dat we na de zomer een goede opvolger zouden hebben. Ook dat was spannend voor onze parochie. Welnu, het is gelukt, en daar zijn we heel blij mee.
Meer hierover op blz. 13 en 14.

Samenwerking in de regio
Drie parochies (Paulus, Poolse parochie H. Geest en Lucas) gaan met z&n drieën het hart van de regio vormen. We zien het met elkaar echt zitten: de gesprekken verlopen in heel goede sfeer, en we worden het gemakkelijk eens.
1. Zoals het er nu uitziet wordt de plek óf de Paulus óf de Lucas. We zijn aan beide gehecht, beide zouden kunnen: we laten dit dus bepalen door argumenten als: bereikbaarheid, gebruiksvriende-lijkheid, eventuele aanpassingen, kostenplaatje, onderhoud. Een architect zal ons adviseren.
2. Hóe gaan we het doen?
De pastores willen samen één team voor de hele regio vormen.
In het hart van de regio zal op zondag steeds een Eucharistie-viering zijn. De vieringen in het Pools en Nederlands zijn apart, en soms bij feesten samen.
Voorbereiding op Doopsel, Eerste Communie en Vormsel wordt gezamenlijk, en ook bij andere catechese als onze Bijbelavonden wordt samengewerkt om tot een goed aanbod te komen, waarbij we zowel op kerkgangers letten als op &nieuwe& mensen.
De diaconie, de hulp aan mensen in nood, kunnen de Nederlandse en Poolse parochies heel goed helemaal samen doen.
Dit is de tussenrapportage samen-gevat. Vanaf september volgt de rest in de hoop eind dit jaar klaar te zijn. Wordt vervolgd!
pastor Colm Dekker
 

Alphacursus

Op dinsdag 2 oktober start er in onze regio een Alphacursus (in katholieke setting) in de Pauluskerk. Er is een informatieavond op dinsdag 4 september in de Pauluskerk die om 18.30 uur begint met een maaltijd. Omdat de Alphacursus voor de meeste mensen iets nieuws is, is Martin Albers Spierings gevraagd iets te schrijven over zijn ervaringen met de Alphacursus (in een protestantse setting).

Wij organiseren samen met de andere parochies van de regio een Alphacursus. Ik heb na een vraag van mijn dochter deelgenomen aan zo'n Alphacursus in de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeer.
Er werd mij niet gevraagd om een bijdrage voor de cursus, maar alleen een vrijwillige bijdrage in de kosten voor de maaltijd die werd opgediend. De eerste avond werd iedereen begroet en kreeg een naamsticker toebedeeld. Daarna werd er gevraagd om aan tafel te gaan en na een gebed te hebben uitgesproken mochten wij onze maaltijd gaan ophalen en nuttigen. Na de maaltijd gingen wij naar de kerkruimte om een paar liederen te zingen en daarna volgde de inleiding voor die avond. Daarna ontving iedere deelnemer een werkboek met de titel: 'Is er MEER? Ontdek het zelf.' We werden ingedeeld in groepjes van maximaal zes deelnemers en twee begeleiders. Er werden ook voor wie dat wilde bijbels beschikbaar gesteld om de Bijbelteksten bij het betreffende cursusdeel op te kunnen zoeken, te lezen en om vragen te stellen over wat niet direct duidelijk was. In de groepjes stelden we ons eerst aan elkaar voor en daarna begon de avond. die duurde tot ongeveer 10 uur waarna we weer uiteengingen. Ik noem hieronder de onderwerpen die deze cursus behandeld werden, niet in de volgorde zoals ze in het boekje staan maar bepaald door de inleider van die avond.

1 Is er meer?
2 Wie is Jezus?
3 Waarom stierf Jezus?
4 Hoe kun je geloven?
5 Bidden: waarom en hoe?
6 De Bijbel lezen, waarom en hoe?
7 Hoe leidt God ons?
8 Wie is de heilige Geest?
9 Wat doet de heilige Geest?
10 Hoe kan ik vervuld worden van de heilige Geest?
11 Hoe kan ik het kwade weerstaan?
12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?
13 Geneest God ook nu nog?
14 Hoe zit het met de kerk?
15 Hoe nu verder?

U begrijpt: zoveel vragen dat niet alles in de cursus aan bod kon komen. Want van alle groepen waren er nog veel vragen te beantwoorden door mensen die nog veel meer op dat gebied hadden gestudeerd. Geen enkele vraag was te gek. Alle vragen werden serieus genomen en kon dit niet door de begeleiders, dan werd deze vraag genoteerd, wie hem had gesteld en op een andere avond via de begeleiders beant-woord, want het was bij de persoon die er meer van wist te vertellen nagevraagd. Volgde op dit antwoord weer een nieuwe vraag die men niet direct kon beantwoorden, dan ging deze dezelfde weg. In elk onderwerp werden Bijbelteksten genoemd en dus lezen maar en studeren.

Ik heb deze cursus met plezier gevolgd en er veel van opge-stoken.
Martin Albers Spierings

N.B. Dinsdag 4 september 18.30u informatieavond Alphacursus in de Pauluskerk, P. Calandlaan 194, 1069 LA Amsterdam.
Dinsdag 2 oktober om 18.30 uur: start Alphacursus.
 

Agapeviering

op 28 september in de Lucas

Op vrijdag 28 september organiseert de Raad van Kerken Osdorp-Sloten weer de jaarlijkse Agapèviering. Zoals elk jaar willen we op die avond onze onderlinge banden als Osdorpse kerken bevestigen en aanhalen. Ook dit jaar zullen we weer samen eten, met aandacht voor een Bijbellezing en gebed.

Verder is dhr. Ron van Wonderen, senior onderzoeker van het Verwey-Jonker Instituut voor deze avond uitgenodigd. Dit instituut heeft in februari 2012 een rapport gepubliceerd met de boeiende titel &Samenleven met verschillen&. In dit rapport wordt uitgebreid beschreven hoe bewoners in ons stadsdeel met elkaar omgaan. We lezen over positieve dingen en over dingen die beter kunnen of ronduit misgaan. Aanbevelingen worden gedaan, maar nergens wordt er een woord gewijd aan de bijdrage die de Osdorpse kerken zouden kunnen leveren aan het samenleven in de buurt. Dit laatste was voor de Raad van Kerken ook een reden om één van de schrijvers van het rapport uit te nodigen om met ons van gedachten te wisselen over wat de kerken zouden kunnen doen voor het stadsdeel en de buurt. Dhr.
R. van Wonderen reageerde enthousiast op deze uitnodiging.
Het belooft een boeiende avond te worden. Misschien zullen nieuwe horizonten voor ons opengaan. Misschien zullen we zelf worden aangesproken. In ieder geval zullen we nieuwe dingen horen en aan het denken worden gezet.

Van harte welkom!

De Agapèviering vindt plaats op vrijdag 28 september in de Sint Lucaskerk, Osdorper Ban 132, 1069 ZR Amsterdam.
We beginnen met een maaltijd om 18.30 uur.
Opgeven bij het secretariaat via 020-619 02 13, maandag - vrijdag van 10-12 uur.

Namens de Raad van Kerken
Osdorp-Sloten,
Nico de Haas,
secretaris
 

Vormselvoorbereiding

Op donderdag 5 juli hadden we de kennismakingsavond met de vormelingen.
Dit inwijding ritueel wordt om het jaar gehouden. Alle jongeren vanaf 12 jaar van de parochies in de regio worden schriftelijk uitgenodigd. De opkomst dit jaar was erg groot. Wel twintig jongeren met hun ouders kwamen deze avond in de Lucas. Allemaal tussen twaalf en zeventien jaar.
Sommigen met twijfels, anderen met steun van een vriendin, weer anderen met hun ouders.
Maar allemaal blanco. Want wat houdt Vormsel nu eigenlijk in???

Nadat we met koffie, fris of thee waren begonnen (de meesten wilden niets) probeerden we de sfeer iets losser te maken door een kennismakingsspel.
Aan iedereen (dus ook de ouders) werd gevraagd om zich te verdelen over de ruimte. Dit gebeurde aan de hand van allerlei vragen. Bijvoorbeeld: verdeel je in parochies: Lucas, Paulus, Pancratius, geen van die drie.
Of: Hoe vaak zit jij op Facebook? Hoe lang of helemaal niet? Verdelen maar! 'ij één keer per dag? O nee, dan moet ik nog een stukje opschuiven.'
Het leuke ervan is dat je dan opeens met mensen in een groepje zit die je niet kent maar waar je wel iets mee deelt. De sfeer werd lacherig en gezellig

Daarna kwam er een kleine inleiding: Bij het vormsel ontvang je de heilige Geest. Wie of wat is dat? Wat doet de heilige Geest eigenlijk, hoe werkt Gods Geest in de Bijbel, in het dagelijks leven in onze wereld, in ons, in mij?
Na deze moeilijke vragen gaan we de komende negen keer op zoek naar de antwoorden.
Dat gebeurt afwisselend met inhoudelijke avonden waar we d.m.v. serieuze gesprekken maar ook met spelelementen met elkaar in gesprek gaan.
Er is ook een weekend begin september waar we met elkaar aan de slag gaan.
Ook zijn er een uitstapjes bij om de jongeren met de wereld om hen heen kennis te laten maken.
Een daarvan is een bezoek aan een diaconaal project van bijvoorbeeld de zusters van moeder Teresa of naar het jongerengebed van de Gemeen-schap van Sant&Egidio (ook zelf klaarmaken en uitdelen van broodjes voor dak- en thuislozen).
Het is belangrijk dat jongeren de Geest en dus het geloof op hun eigen manier en in hun eigen leven leren kennen. Het is niet passief in een kerk zitten. Naar geloof moet je op zoek gaan, doen en beleven. Het wordt iets van jezelf en dan kies je bewust om het vormsel op 28 oktober te mogen ontvangen.

Hopelijk wordt het een gezellige tijd!

Namens het vormsel team
Marc, Alida, Nienke, Rafael, Samantha, pastor Colm,
Ria
 

Regionale samenwerking PCI&s

Wat begonnen is als een gezamenlijk overleg tussen de PCI&s van de Lucasparochie, Paulusparochie en Pancratius-parochie is uitgegroeid tot een intensieve samenwerking op deelgebieden van diaconale zorg. Gezamenlijk organiseren de drie parochies bij toerbeurt het jaarlijkse PCI bustochtje voor diegenen die een partner verloren hebben, en diegenen voor wie het nodig is om een uitstapje te maken. Gezamenlijk organiseren wij de kerstpakkettenactie van onze parochies. In het kader van armoedebestrijding ondersteunen wij acties van dezelfde, niet-kerkelijke maatschappelijke organisaties als de Voedselbank en de SEZO. Regelmatig houden wij u op de hoogte van de voedselsituatie bij de Voedsel-bank, en vragen wij u om uw voedselbijdragen in de krat in de kerk af te geven. Aan de SEZO wordt jaarlijks door de drie parochies een kerstbijdrage gegeven bestemd voor de allerarmsten. In 2011 werden de stadsdelen in Amsterdam gereorganiseerd. Voor de drie al nauw samenwerkende PCI&s was dit de aanleiding om de PCI van de Marcusparochie, de parochie van Sint Jan de Doper, en de parochie van het Nieuwe verbond, te vragen of ook zij geïnteresseerd waren in het gezamenlijk organiseren van diaconale activiteiten. Interesse was er zeker. Tot op heden hebben alleen de Marcusparochie en de parochie van Sint Jan de Doper een concrete stap gezet, door gezamenlijk met de andere parochies deel te nemen in de organisatie van de PCI busreis. Als PCI van de Lucasparochie verwachten wij dat het proces van regionale samenwerking zal voortgaan. Samenwerking levert ons als parochie belangrijke voordelen op. Wij mogen in deze samenwerking altijd rekenen op steun van onze collega&s werk-zaam in andere parochies. Deskundigheid op specifieke gebieden van hulpverlening kan sneller worden gedeeld, waardoor eventuele doorverwijzing en begeleiding naar maatschappe-lijke organisaties sneller kan plaatsvinden. Het diaconale werk-gebied zorg voor ouderen en zieken wordt binnen de parochies uitgevoerd door de Katholieke Bond van Ouderen en de Zonnebloem of Zonnewende.
De PCI is op zoek naar wegen waarop wij deze organisaties kunnen ondersteunen. Zorg voor de kwetsbaren in onze samen-leving is voor de PCI prioriteit nummer één. Samenwerking vormt een garantie dat het werk van de PCI ook in de toekomst kan blijven doorgaan.

PCI Sint Lucasparochie,
Eddy Dutrieux
 

Zonnebloem

De Zonnebloem is een landelijke organisatie die zich inzet voor ouderen, zieken en gehandi-capten.
Onze afdeling is al 38 jaar werkzaam hier in Osdorp.
Op bescheiden wijze begonnen met enkele vrijwilligers en daarna uitgegroeid tot wat ze nu is: een bekende club.
Onze basiswerkzaamheden zijn het bezoeken van ouderen en eenzamen, en dat heel frequent.
In onze beginjaren verzorgden wij bustochten met ondersteuning van enkele parochianen die dit met veel plezier deden.
Ook onze kienavonden in de Ossestal waren een feest op zich. Met de goederen van de winkeliers en onze inzet kregen we goede opbrengsten.
Onze rommelmarkt was in de buurt bekend. De spullen werden al donderdags gebracht; en dan stond het voorportaal van de kerk helemaal vol. Zaterdag was er al om 9 uur een rij voor de deur.
En eenmaal open werden er hele goede zaken gedaan. Met prachtige opbrengsten. Weer met hulp van parochianen. Goede oude tijd!
Onze vrijwilligers worden ouder en dus is het bezoekwerk het belangrijkste geworden. Wel twee keer per jaar een gezellige middag: High Tea!

Momenteel is de afdeling zonder bestuur (dit wordt opgevangen door de regio) want per 1 oktober stopt ondergetekende als voor-zitter en lid van de Zonnebloem. Na 22 jaar trouwe dienst neem ik afscheid met de hoop dat de afdeling door kan gaan.
Ik bedank al de vrijwilligers voor de steun die ze mij alle jaren hebben gegeven en wens de afdeling alle goeds toe.
De parochianen die ons financieel steunen door hun bijdragen en kopen van loten: Dank u!
Het weekend van 8 en 9 september staan we na de dienst weer met Zonnebloemloten.
Steunt u ons dan weer?

Willy Surig
 

Sams Kledingsactie

Twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, wordt er - ook in de Lucas - kleding ingezameld. Bij de Pauluskerk kunt u het hele jaar door terecht, op elk moment van de dag. In de Lucas alléén op die twee zaterdagen tussen 10 en 12 uur. De eerste keer is op zaterdag 3 november. Dan komen mensen met hun kleding, de kasten leeggehaald om ruimte te maken én om anderen te helpen die het hard nodig hebben, voor mensen in nood dus. Maar voor wie doen we dit nu eigenlijk met z&n allen? Hieronder een jaaroverzicht van het werk van Sam's kledingactie voor Mensen in nood. Met dank aan uw oude kleding!

Jaaroverzicht 2011:
Kiezen voor de toekomst
Totale netto opbrengst over 2011: € 374.224,00
Verdeling:
€ 175.000 Kenia, Droogte Cyclus Management Project
€ 111.046 Nader te besteden in 2012
€ 38.178 India, Rainbow Home, Partnership Foundation
€ 25.000 Senegal, Renovatie van een landbouwtrainingscentrum
€ 25.000 Oekraïne, Verbouwing school en internaat
Kenia
De droogte zorgt in Kenia keer op keer voor veel problemen. Met dit project wordt de bevolking geleerd de juiste activiteiten te ondernemen op het juiste moment om de gevolgen van de droogte in de toekomst te voorkomen.Openstaande opbrengst 2010
Er is € 68.000 gedoneerd aan het noodhulpproject van Cordaid Mensen in Nood in Kenia om de droogte in de Hoorn van Afrika te bestrijden. Tevens is er € 45.000 extra gedoneerd aan het reguliere project in Kenia.
India
De partnership Foundation huisvest straatkinderen in bestaande schoolgebouwen, zogenoemde Rainbow Homes. Sam's Kledingactie en WE Fashion maken het mogelijk een nieuw Rainbow Home te openen in Bangalore waar 150 meisjes worden opgevangen.
Senegal
Met de donatie wordt een landbouwtrainingscentrum in Senegal gerenoveerd.
Het opleidingsprogramma wordt vernieuwd en de voorlichting aan boeren wordt verbeterd.

Oekraïne
Met de donatie van Sam&s Kledingactie is een internaat voor poliokinderen verbouwd en opnieuw ingericht. Eind 2011 is de verbouwing afgerond.
Noodhulp en bewustwording
Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien te overleven. Door kleding in te zamelen genereert Sam&s Kledingactie geld dat direct wordt besteed om de nood in ontwikkelingslanden te verlichten. Sam&s Kledingactie wil een bijdrage leveren aan de bewustwording in Nederland. Door aandacht te vragen voor de problematiek in ontwikkelings-landen en mensen er op te wijzen dat ze op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, kunnen bijdragen aan noodhulp.

Samen goed voor elkaar:
Inzamelen via de textielbranche
Steeds meer bedrijven in de textielbranche ondernemen maatschappelijk verantwoord.
Zij vinden het belangrijk dat de kleding uit de winkels niet bij het afval terecht komt, maar een tweede leven krijgt.

Van diverse kleding- en schoenenwinkels ontving Sam's gratis kleding.
Het ging om retourgoederen of partijen kleding en schoenen, die vanwege nieuwe collecties minder courant zijn geworden. In 2011 doneerde WE Fashion, Duthler, Bijenkorf, Houtbrox, Mexx en Vero Moda aan Sam's. Totaal 35.208 kilo kleding.

Sam's Kledingactie,
Eddy Versfeld
 

Missie & Ontwikkeling

Werkgroep Missie & Ontwikkeling Osdorp-Sloten
Sinds 1977, dus al 35 jaar, werkt de werkgroep mee aan campagnes van kerkelijke organisaties ter ondersteuning van projecten in de Derde Wereldlanden. De werkgroep Missie & Ontwikkeling Osdorp-Sloten bestaat nu alleen uit leden van de Paulus- en Lucaskerk. Jammer dat de St.Pancratiuskerk niet meer vertegenwoordigd is door verhuizing van een zeer actief lid. Maar de kerk doet nog wel mee aan de Vastenaktie.

Missie & Ontwikkelingswerk
Missie staat voor de opdracht om oog, oor en hart te hebben voor de noodlijdende medemens in moei-lijke levensomstandigheden, veel-al in Aziatische en Afrikaanse landen.
Met Ontwikkeling wordt vooral bedoeld om met daadkracht de initiatieven van deze mensen zelf te ondersteunen voor een betere toekomst De documentatie en de aanmoediging van de kerkelijke organisaties versterken de inspi-ratie, betrokkenheid en daad-kracht van de werkgroepleden.
Naar eigen beleving houdt de werkgroep van elk van de drie kerken collectes voor de volgende organisaties: MIVA, MISSIO, Solidaridad, Memisa en Mensen in Nood.
Maar de campagne 'Vastenaktie' voeren de drie kerken samen.

Vastenaktie
Het hoogtepunt voor de leden van de werkgroep is de campagne 'Vastenaktie'. Ieder jaar weer leven zij er naar toe. Door middel van foto&s, Vastenaktiebulletins en posters promoten zij het te ondersteunen project.
Tijdens de Vastentijd verschijnen in ieder weekend (8 x) de bulletins. Daarin staan beschreven de wetenswaardigheden van het te ondersteunen project en over het betrokken land. Deze informatie moet er toe bijdragen dat het streefbedrag van 11.500 euro voor het project bereikt wordt. Tot op heden is dat gelukt. Ook houdt de werkgroep de landelijke koffiestop bij AH op het Osdorpplein om ook daar het project en de werken van Vastenaktie bij de mensen bekend te maken. Koffie en thee en alles wat erbij hoort, verstrekt AH gratis. Er wordt dan ook gratis geschonken. Daarnaast is dit jaar ook de Voedselbank Osdorp onder de aandacht van de klanten gebracht. Met groot succes overigens. Achttien kratten boordevol gevuld, gingen naar de Voedselbank. De te houden Vastenaktiemaaltijd is een geza-menlijke maaltijd waarin de gasten van de werkgroep, door middel van ontmoeting, gebed en zang zich bezinnen op het leven van de mensen in de Derde Wereld en op dat van onszelf.

Namens de Werkgroep
Missie & Ontwikkeling
Osdorp-Sloten,
Henk Post
 

Adventsactie 2012

Vooruitblik op de Adventsactie 2012

Dit jaar begint de Adventsactie op 2 december. Dat duurt nog wel een tijdje maar de werkgroep Missie & Ontwikkeling geeft alvast een indruk over de dan te voeren actie.
Het is de derde keer dat de werkgroep mee doet aan de Adventsactie.
De eerste was in 2010 voor de Bisschoppelijke instelling Caritas Irak. Zij biedt directe hulp bij nood.
Dit project vond plaats in een tijd dat in Irak de christenen veel te lijden hadden onder sektarisch geweld. Onze parochie bracht toen € 1250 bij elkaar.
In 2011, de tweede keer, was de opbrengst ruim € 1419 voor de Blauwe Zusters in Ecuador. Een prachtig bedrag! Zij konden een nieuw huis bouwen voor hun 24 gehandicapte kinderen door de landelijke opbrengst van meer dan € 300.000.

Bejaarden in hun isolement
Nu, in 2012, kiest de werkgroep voor een bijzonder project in Calcutta in India. De sloppen-wijken van Calcutta hebben de twijfelachtige eer wereldberoemd te zijn. Er leven honderd-duizenden mensen in erbarme-lijke omstandigheden. Zeer veel ouderen in de sloppenwijken zijn volledig op zichzelf aangewezen.

Honger, armoede en slechte hygiëne veroorzaken een slechte lichamelijke conditie.
Veel bejaarden zijn ziek en kunnen nauwelijks voor zichzelf zorgen. De aartsbisschop van Calcutta en zijn medewerkers willen de bejaarden menselijke zorg, betrokkenheid en solidariteit brengen. Zij organiseren voedsel-banken voor de meest kwetsbare groepen, regelen medische hulp en laten klusjesmannen de hutjes repareren.
Voedselpakket
De aartsbisschop vraagt aan de Adventsactie, dus ook aan onze parochie, hulp bij het financieren van een voedselpakket voor de 2000 armste bejaarden in Calcutta. Het pakket bevat o.a. cake, rijst, groente, olie en kruiden. Het voedsel wordt in de Kersttijd uitgereikt als een lichtpuntje voor de zwijgende toeschouwer. Als deze eenzame, zieke mensen zich gezien en erkend weten, als zij weten dat er ergens ver weg mensen zijn die zich het lot van hen aantrekken, dan is dit Kerstproject een geslaagd project
Tijdens de hele Advent is er na de liturgieviering de deurcollecte voor dit mooie project.

Namens de Werkgroep
Missie & Ontwikkeling,
Henk Post
 

Leo Polakhuis

Oecumenische kerkdiensten in het Leo Polakhuis

Al dertien jaar verzorgen wij met een groot aantal vrijwilligers van de verschillende kerken, Paulus, Lucas en De Opgang iedere laatste zaterdag van de maand een kerkdienst in het Polak.
De pastores en dominees rouleren. Jan Verhoeven, de organist, is er altijd.
In de beginjaren waren we vrij onzichtbaar, met circa tien kerkgangers. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot wel vijftig kerk-gangers.
Via verschillende locaties, waar we steeds uitgroeiden, mogen we nu de kerkdienst houden in het restaurant. Daar zijn we heel blij mee.
Meer ruimte en ook veel gezelliger. Niet meer heen en weer hoeven sjouwen met de mensen. Rustiger dus.

Op de woensdag voor de kerk-dienst krijgen de mensen die op de lijst staan een uitnodiging aan hen persoonlijk gericht en hangt er op iedere verdieping een poster, met tijd en plaats.

Wij hebben nu een vaste ploeg vrijwilligers en kunnen zo nog jaren doorgaan.
Suggesties en opbouwende kritiek kunnen we natuurlijk altijd gebruiken.
Willy Surig
 

Afscheid Ruud Kok

Na 12,5 jaar dirigent te zijn geweest van ons Lucaskoor hebben wij op 24 juni afscheid genomen van Ruud Kok. Zijn aankondiging eerder dit jaar dat hij ermee zou stoppen was voor een deel van het koor vrij onverwacht. De leden van de liturgiegroep waren min of meer op de hoogte omdat Ruud enkele malen te kennen gaf dat hij overwoog om ermee te stoppen.
Zijn motivatie en enthousiasme nam af door het teruglopen van het aantal koorleden. Door ziekte, privéomstandigheden en over-lijden van enkele koorleden werd ons koor steeds kleiner in aantal.
Ruud had veel ambities, hij wilde steeds meer met het koor, de realiteit was dat hij dat niet meer uit ons koor kon halen. Daarvoor had hij graag meer koorleden gehad. Zijn besluit stond vast, wij moesten het accepteren. Enkele koorleden probeerden nog van alles te bedenken om Ruud op andere gedachten te brengen, neen, de koek was op. Enkele koorleden reageerden geschokt, waren verdrietig, boos en teleurgesteld. Gevraagd werd om niet alleen teleurgesteld en boos te reageren maar om Ruud te bedanken en te complimenteren met datgene wat hij gedaan en bereikt heeft met ons koor. Hoe moesten wij verder? Iedereen was unaniem van mening dat we verder wilden. Dit betekende dus dat we op zoek moesten naar een nieuwe dirigent.
Op 7 juni hebben de koorleden en oud-koorleden, enkelen met hun partner, tijdens een gezellig diner in een goed restaurant afscheid genomen van Ruud. Na het voorgerecht werd Ruud toege-sproken, werd hij bedankt voor zijn inzet en enthousiasme waar-mee hij het koor de afgelopen periode heeft gedirigeerd. Het mooiste van de avond was een prachtig lied dat door pastor Colm en Corine was bedacht en geschreven. Er werd uit volle borst gezongen. Daarna was het tijd om de cadeautjes uit te pakken. Ruud kreeg een grote kaart waar iedereen iets geschre-ven had, een oorkonde en een gegraveerde pen. Daarna werd het hoofdgerecht opgediend en werden er enkele foto&s gemaakt. De sfeer zat er goed in. Rond 22.30 uur namen de laatste aanwezigen afscheid van Ruud en gingen wij weer huiswaarts.
De mededeling dat Ruud zou vertrekken was ook een grote schok voor de parochianen. Ook bij hen waren er reacties van mensen die het heel jammer vonden. Op 24 juni hebben we met de parochianen afscheid genomen van Ruud. De laatste dag dat hij het koor dirigeerde ...
De viering was als een gewone zondag. Ruud wilde niets speciaals, wel een eigen gekozen lied tijdens de viering. Zijn broer en schoonzus waren aanwezig. Na de viering kreeg hij namens de parochie een bloemstuk over-handigd door ons oudste aan-wezige koorlid Jo Guttenbergh.
Koffie, thee, frisdrank, wijn en hapjes werden in de kerk geserveerd. Ook voor deze dag hadden pastor Colm en Corine een heel mooi lied geschreven en dat hebben wij met de aan-wezigen gezongen. Namens alle parochianen kreeg Ruud een dasspeld, een kaars en een dinerbon mee naar huis en werd hij wederom bedankt voor zijn inzet en enthousiasme.

Lieve Ruud, namens de hele Lucasparochie, maar vooral namens ons Lucaskoor wil ik je nogmaals bedanken voor alles wat we van je hebben geleerd, ons geweldig concert tijdens ons 50-jarig parochiefeest en je inzet tijdens de feestdagen. Dank, dank, dank.
Helen Dens


Nieuwe dirigent

Zodra bekend werd dat Ruud Kok ging vertrekken als dirigent van het Lucaskoor, en bleek dat het hele koor gelukkig heel graag verder wilde, is meteen gezocht naar een nieuwe dirigent.
Onze parochie mag zich gelukkig prijzen dat inmiddels een nieuwe dirigent is gevonden. Het is Jane Lang, een dirigente dus.
Zij is onder andere dirigente (geweest) van het koor dat de vieringen in het Lucas-Andreas-ziekenhuis begeleidde.
Vanaf 6 september begint zij met de repetities en zondagsvieringen in onze Lucasparochie.
We hebben er alle vertrouwen in dat we met Jane Lang een heel goede dirigente in huis hebben gehaald van wie zowel het koor als de kerkgangers heel veel plezier zullen hebben.
Wellicht dat zij zichzelf een volgende keer kan voorstellen en kan vertellen over haar eerste ervaringen in onze parochie.

pastor Colm Dekker
 
Pagina's in deze sectie:

Archief:  Artikelen eerder op deze pagina gepubliceerd