Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Overdenkingen 16 juni 2019

Feest van H. Drie-eenheid

Spreuken 8,22-31
Romeinen 5, 1-5
Johannes 16, 12-15

Vandaag stelt de Kerk ons voor verschillende facetten van God samen
te vieren: het mysterie van Zijn Drie-eenheid. Wat wil dat zeggen?
Eigenlijk heel eenvoudig: dat God gemeenschap is. Dat onze Liefde-
God niet eenzaam leeft of alleen, niet opgesloten of in Zichzelf gekeerd
is. Maar dat onze God integendeel een God is die Zijn Liefde en Zijn
Leven meedeelt en doorgeeft. God staat aan het begin. Hij blaast zijn
levensadem in de mens. De levensadem van God, zijn Geest, is er
vanaf het begin. Het boek der Spreuken zegt dat de wijsheid van
God er is voordat de aarde ontstond. Met zorg schiep hij de
aarde en alles wat erop is. In zijn Zoon is ons duidelijk geworden tot
welk genade wij geroepen zijn (Romeinenbrief). De genade die God
ons geeft is zijn Liefde. In liefde zijn we geschapen, in liefde worden
we gered uit de dood. En het is de heilige Geest die ons deze liefde
doet kennen en ontdekken. Liefde is steeds in relatie leven. Je hebt
nooit lief in je eentje. Zo is het beeld van de drie-eenheid ook het
beeld van de liefde van God zelf. De Vader is Liefde, die ons geschapen
heeft. De Zoon is Liefde die zich geeft tot het uiterste en ons leert
dat ook wij kunnen beminnen. De Geest is de vindingrijke liefde
die ons tot enthousiaste gelovigen maakt.
Liefde is altijd bezielde mededeelzaamheid. Door vandaag naar God
Zelf te kijken, leren wij dat ook ons leven pas écht leven is als het
wordt geschonken en gegeven. Dat is de boodschap van het feest
van vandaag: Wie niet deelt met anderen, leeft eigenlijk niet.
Echt leven is liefde delen! Zo deelt God zijn liefde met ons, zo delen
wij onze liefde met elkaar. Niet alleen in woorden, maar ook in daden.

Pastor Dominiek Deraeve sd
 

Overdenkingen 9 juni 2019

Pinksteren

Hand. 2, 1-11
1Kor. 12,3b-7.12-13
Joh. 14, 15-16. 23b-26

De lezingen in de liturgie van deze pinksterzondag helpen ons om te
focussen op een kostbare gave van God aan de mensen, de belofte van
Jezus aan zijn leerlingen dat het ons niet zal ontbreken aan de heilige
Geest. Het was de heilige Geest die de apostelen na de kruisdood van
Jezus, zijn verrijzenis en zijn Hemelvaart een nieuwe mPioed en kracht
gaf om te getuigen en de boodschap van Jezus verder te zetten in deze
wereld. De eerste lezing herinnert ons dat als Gods Geest met ons is,
het onmogelijke mogelijk wordt, zelfs in de vreemde talen kunnen we
met elkaar communiceren, zelfs als we vanuit verschillende achtergronden
kunnen we leven als één familie en een gemeenschap vormen. Dat is
kracht van de Geest die Jezus belooft aan ieder van ons. In de tweede
lezing gaat de apostel Paulus verder in op dit geheim van de Geest van
Jezus. Hij maakt duidelijk dat het geloof in Jezus als de Heer van het
leven al een gave van de Geest is. Die gave van de Geest drukt zich
niet alleen uit in het onder woorden brengen van het geloof, maar
evenzeer in het omzetten in daden van dit geloof. Die daden kunnen
echter zeer verscheiden zijn, al zijn ze het product van één en dezelfde
Geest. Daarom moeten die verschillende daden bij elkaar passen zoals
de ledematen van het lichaam ook één geheel vormen. En daarom is
ook het onderscheid tussen mensen niet meer van belang, maar juist
de verbinding, de éénheid die in de Geest van Christus bereikt is. Het
evangelie roept ons op om Jezus lief te hebben. Dit betekent: zijn
geboden onderhouden. Welnu, het is de heilige Geest die ons het
juiste inzicht schenkt om de geboden van Jezus te onderhouden
en Hem te volgen.

Pastor Simon Nongrum sdb
 

Overdenkingen 2 juni 2019

7e zondag van pasen

Hand. 7,55-60
Apocalyps 22, 12-14, 16-17. 20
Johannes 17,20-26

Jezus heeft geen Kerk willen stichten en ook geen beweging die zich
zou afscheiden van het Jodendom. Jezus heeft juist gewezen op de
kern van de Joodse religie, de kern van de Thora. Want die was door
de vele geboden en verboden in de tijd van Jezus vaak uit het zicht
geraakt. Geloven was geworden tot een slaafs naleven van de letter
van de Wet. Jezus wil de dode letter weer bezielen, nieuw leven
inblazen en teruggaan tot de essentie van het geloof. Dan gaat het
altijd om de relatie tot God en de medemens, de praktijk van gelovig
handelen. “Heb God lief en de naaste als jezelf”. Een levend geloof
betekent een flexibel geloof dat niet verstard is. Heel concreet: wat
vraagt God, mijn naaste op dit ogenblik, hier en nu, van mij? Een
levend geloof dat wil bouwen op het fundament van de gelovige
traditie maar ook wil groeien en zich hernieuwen. Waar een gelovige
in zijn denken verstart, rechtlijnig wordt, ligt het gevaar van
fundamentalisme en fanatisme op de loer. Dat is het geval bij de
tegenstanders van Jezus, verblind door de letter van de wet.
Wanneer een groep of beweging haar charismatische leider
verliest, valt de groep meestal uiteen. Dat zullen de geestelijke
en politieke leiders in Jeruzalem ook verwacht hebben toen ze
Jezus ter dood brachten. Het wonder van Pasen is dat de
leerlingen toch bijeen komen en door de kracht van de Heilige
Geest verder gaan in het voetspoor van Jezus. De groep valt
niet uiteen maar groeit. Petrus, de ongeletterde visser, getuigt
tegenover de Joden van zijn geloof en zo doet ook de diaken
Stefanus die zijn getuigenis met de dood moet bekopen.
Jezus bidt dat zijn volgelingen één zijn zoals Hijzelf één is met
zijn Vader, een band van liefde en trouw. Deze liefde van God
toont Jezus aan ons. Als wij die liefde toelaten in ons hart zijn
ook wij verbonden met de Vader.

J. Verhoeven
 
Pagina's in deze sectie:

Archief:  Artikelen eerder op deze pagina gepubliceerd