Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Parochieberaad 17 november 2013

verslag van het PAROCHTEBERAAD van zondag 17 november 2013

We starten met een inleiding door pastor Colm Dekker over de ontwikkelingen rond de
samenwerking van de regioparochies.
Dit is onder te verdelen in de volgende terreinen.

Bestuur
Het Bisdom heeft een deadline ingesteld" Alle regio's moeten per 1 januari 2014 een gezamenlijk
bestuur hebben. Dat regiobestuur maakt het makkelijk om samen volgende stappen te nemen. In dat
bestuur zitten: de pastoor als voorzitter, secretaris, penningmeester, e een afgevaardigde van elke
parochie om verslag uit te brengen van iedere parochie.
Weet u mensen die voor één of meer van deze functies geschikt zijn, meld het ons dan even.
In dit nieuwe bestuur wordt de beslissing genomen wanneer de Paulusparochie en de poolse
parochie naar onze Lucas komen. Op dit moment is daar nog geen zicht op. Het is een proces dat
meer tijd vraagt dan gedacht.

Liturgie
N.B. Het gaat hier over de (middel)lange termijn, dus ná de fusie.
Hoe gaat het gezamenlijk met de zondagsvieringen? welke tijd is de juiste?
Het voorstel is 10.00 uur in het Nederlands en om 12.00 uur in het Pools. Omdat de poolse mensen
uit heel Noord-Holland komen, is 12.00uur een schappelijke tijd. In het hart van de regio zal er
iedere zondag een eucharistieviering zijn. Ook komt er een priester te wonen die tevens pastoor is
van de regioparochie. Wie dat wordt is nu nog niet bekend. Dat horen we van het bisdom.

Vragen: Hoeveel priesters zijn er nog die de eucharistie kunnen doen?
Gaat onze pastor Colm Dekker dan niet meer voor? Hoe gaat het met pastoor Visser?
Betekent dit dat in de centrale kerk altijd dezelfde priester voorgaat?

De bisschop belooft dat hij in elke regio minimaal één priester zal benoemen (als pastoor). Hoeveel
priesters, diakens, priesters er daarnaast beschikbaar zijn is niet bekend
In deze plannen voor de (middel)lange termijn zijn bewust geen personen ingevuld.
Op dit moment is pastor Colm Dekker hier benoemd maar is geen priester. Hij zou mee kunnen
voorgaan in de vieringen in het centrale hart of(een andere zondag) kunnen voorgaan op een andere
locatie als dat nodig is. Pastor Visser heeft aangegeven per jaar te bekijken hoelang hij nog
doorgaat. Waarschijnlijk kunnen we gebruik blijven maken van de diensten van pastor Harte en
pater Begheyn.
Er is nog weinig zicht op een verdere taakverdeling binnen de regio.

Om de parochies aan elkaar te laten wennen, doen al enkele jaren aan kanselruil en ook enkele
keren aan het uitwisselen van het koor.
Op zondag 8 december hebben we een gezamenlijke viering in de Paulus om elkaar beter te leren
kennen. De Lucas gaat dan dicht, maar zaterdagavond is er wel een viering in de Lucas.
De beleidsgroep (Paulus) en de liturgiegroep (Lucas) hebben een afspraak op 27 nov. om elkaar te
leren kennen en uit te wisselen hoe de vieringen in de beide kerken gaan (en naar de viering van 8
december te kijken). In de liturgiegroep van de Lucas zitten: Jane Lang (dirigente), drie koorleden
en pastor Colm Dekker.
Er is nog geen zicht op de vragen: Hoe gaat het straks met het koor, dirigenten en organisten, met
de gezangen? Wordt het één koor? Er zijn allerlei suggesties: om de week ieder koor apart, of één
groot koor?
Onze dirigente Jane Lang is voor het eerst bij het parochieberaad, en laat weten open te staan voor
het gesprek, zowel binnen de Lucas als met de Paulus en de andere parochies.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen stelt iemand de vraag: Leveren wij als Lucas niet teveei
in? Pastor Colm Dekker antwoordt: We maken samen een nieuwe start. Dat doen we op basis van
de drie uitgangspunten die wij de afgelopen jaren in de Lucas zelf meermaals hebben geformuleerd:
i. We gaan voor een goede toekomst van de,kerk in de regio.
2. We kijken samen welke gebouwen hier het best bij passen.
3. we gaan zorgvuldig om met mensen die eventueel het meeste last hebben van deze keuzes.
Deze drie-uitgangspunten hebben een bewuste volgorde, ook in onze aanpak . Zo zijn we in de regio
tot deze plannen gekomen. Daarvoor moet elke parochie en zelfs elke parochiaan wat inleveren,
maar uiteindelijk worden we daar samen sterker van, ook de komende generaties.

Catechese
Wat ons betreft houden we voor de Doop, Communie en het Vormsel zo snel mogelijk, vanaf nu
een gezamenlijke voorbereiding. Tijdens de voorbereiding kan worden gekeken van welke kerk de
meeste deelnemers komen en daar kan dan het feest worden gevierd. Het is niet zo dat iets per se in
het centrale hart plaats moet vinden. Dit geldt ook voor Bijbelavonden en andere
(catechese)activiteiten.
Waar komt de vraag vandaan, waar leeft de behoefte? Dan kijken we samen door wie en waar dit
het best kan gebeuren.

Diaconie
Hoe kunnen we in heel Nieuw-West kijken wat er nodig is, waar mensen in nood zijn, en wat wij
daar vanuit de kerk aan kunnen doen? De PCI's van de regioparochies werken al een deel samen en
bundelen hun krachten.

Gemeenschapsopbouw
Het vraagt tijd en aandacht om vanuit de Lucasparochie en de andere parochies tot één nieuwe
gemeenschap te groeien waarin niemand verloren loopt, maar waarin we elkaar versterken en ook in
de toekomst een mooie kerk zijn. Daarom gaan we 8 december voor het eerst samen vieren en
elkaar ontmoeten. Er zal nog meer moeten gebeuren. Voor dit moment beperken we ons tot één
ander plan. We streven naar een gezamenlijk parochieblad. Met informatie van alle parochies in
kleur en met foto's zodat de betrokkenheid met elkaar wordt vergroot.

Vragenronde
- Voor de viering van 8 december wordt de hele regio uitgenodigd. Er wordt een Nederlands/Poolse
viering gehouden met gezamenlijke gebeden en gezangen. Hoe is er over de viering nagedacht en
hoe voorkomen we kliekjesvorming?
Na de viering is er een ontmoeting met elkaar en iets lekkers erbij. We hopen en verwachten een
goede sfeer. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij ieder van ons. Als we proberen open te staan
voor elkaar en informatie uitwisselen, kan het mooi worden. Iedereen krijgt iets mee naar huis.

- Helen Dens doet vanuit het pastoraatsteam een oproep om hulp bij het schoonhouden van de kerk.
Ze maakt een lijst wat er gedaan moet worden aan werkzaamheden. Het maakt niet uit welke dag dit
wordt gedaan. Een afvinklijst geeft overzicht.

- Op de leestafel komt een lijst waar men kan intekenen voor vervoer naar de Paulus op 8 december.

- Achter in de kerk op het prikbord komen mededelingen voor alle parochianen zoals een rouwkaart
of ander nieuws. Ook komt er de mogelijkheid om via e-mail berichten uit de Lucas te ontvangen.
Daarvoor stuurt u een mailtje met uw naam en e-mailadres naar delucaskerk@gmail.com met de
tekst: 'Ik blijf graag op de hoogte van nieuws uit de Lucasparochie.'

- Het gironummer van de parochie verandert (uiterlijk per 1 januari) in NL70INGB000025 0669.
 

Verslag Parochieberaad 26 mei 2013

Parochieberaad Sint Lucasparochie op zondag 26 mei 2013

Inleiding pastor Colm Dekker

In de komende tijd zullen er van de huidige kerkplekken in onze regio Amsterdam Nieuw-West minder nodig zijn dan tot nu toe. Juist de Paulusparochie en de Lucasparochie doen het op dit moment nog best aardig, maar de grote lijn is ook in onze regio dat we in de toekomst minder grote kerkgebouwen nodig hebben. Wel denken we dat we nieuwe manieren moeten beoefenen om het geloof dichter bij mensen te brengen en het samen (opnieuw) te doen leven.

In de Lucasparochie hebben we in de afgelopen jaren drie uitgangspunten gehanteerd die we in de gesprekken met de andere regioparochies en het bisdom steeds voorop hebben gesteld:
1.We willen investeren in een goede levendige katholieke kerk in de regio.
2.In gezamenlijk overleg bepalen we welke (kerk)gebouwen daar het best bij passen.
3.Als de Lucaskerk wegvalt bespreken we met de zwaarst getroffenen hoe we hen het best tegemoet kunnen komen.

We willen dus samen met de andere parochies een nieuwe start maken om het geloof in onze regio door te laten gaan, ook voor de komende generaties. In gezamenlijk overleg met de regio en het bisdom is - met name vanwege de centrale ligging in het geheel van de regio - de eenduidige conclusie dat voor de lange termijn de Pauluskerk de beste plek is.

Vanuit deze wetenschap mikken we er op om aan het eind van dit jaar te komen tot een bestuurlijke fusie van de parochies, liefst van de hele regio, maar minstens van de Paulus en de Lucas die samen met de Poolse parochie van de Heilige Geest het hart van de regio gaan vormen. (De Poolse parochie kan door haar eigen structuur - zich uitstrekkend over heel Noord-Holland - niet fuseren met de Nederlandstalige parochies.)

Een volgende stap is dat de Paulusparochie evenals de Poolse parochie naar de Lucaskerk toekomt, en hier samensmelt met de Lucasparochie.

In de tussentijd wordt de Pauluskerk verbouwd en geschikt gemaakt voor het gezamenlijk gebruik in de komende jaren.

Als de verbouwing daar klaar is, trekken we gezamenlijk naar onze nieuwe locatie toe.

De consequentie van dit beleid is dat op termijn de Lucaskerk zal worden afgestoten.

Hoe snel dit zal gebeuren zal de toekomst uitwijzen. Zeker is wel dat het feest van het 50-jarig bestaan van onze kerk op 15 mei 2014 gewoon nog hier gevierd zal worden.

Wellicht zal het wel lukken om in 2015 over te gaan naar de gezamenlijke nieuwe locatie.

Het doet pijn om &de mooiste parochie die ik als pastor ooit zal meemaken& te verliezen,

maar het geheim zit &m hierin om dit proces niet te zien als het verlies van een parochie, maar als het samen opbouwen van een nieuwe gemeenschap in de regio op een andere locatie.

Het programma van investeren in de kerk van de toekomst waar wij in de Lucasparochie al enige jaren voor staan, is nu ook door de hele regio als gezamenlijke beleidskeuze onderschreven.

Tot zover de inleiding van pastor Colm Dekker.

Op de achterkant volgen nog enkele reacties en antwoorden, die de situaties verder verhelderen.

Reacties, vragen en antwoorden n.a.v. de inleiding van pastor Colm Dekker op het parochieberaad van zondag 26 mei 2013

Onderstaande is geen letterlijke samenvatting van alles wat gezegd is, maar geeft wel een beeld van een aantal van de belangrijkste thema&s die aan bod zijn geweest.

Wat gebeurt er daarna met de Lucaskerk?

Het duurt zeker nog een paar jaar voordat wij de Lucaskerk verlaten, en niemand heeft enig idee hoe het dan zal zijn met bijvoorbeeld de huizenmarkt. Het is dus puur speculeren om daar nu iets over te zeggen. Op dit moment zouden we de kerk niet verkopen omdat die nu vrijwel niets zou opleveren. We verwachten ook in 2015 geen bod van een paar miljoen euro. Wellicht kan dan beter gekozen worden voor het handhaven van een aantal functies en activiteiten (Voedselbank, KBO, bewoning van de pastorie, etc. ?), en ook een incidentele viering hoeft niet per se uitgesloten te zijn. Dit laatste zal afhangen van het moment dat de bisschop de kerk aan de eredienst onttrekt.

De ouderen zijn toch weer vooral de dupe!

Inderdaad maken ouderen op veel plekken in de samenleving een moeilijke tijd door. Vaak worden ouderen eerder als een last gezien dan dat zij worden gewaardeerd.

Dat is niet wat ons voor ogen staat! Vanaf het begin hebben wij heel bewust gezegd dat we ons aan ons derde uitgangspunt willen houden om in gesprek te gaan met diegenen die het zwaarst te lijden hebben onder het verlies van de Lucas. Daarbij denken we als eerste aan de ouderen. Daarom hebben we bijvoorbeeld al een afspraak met de KBO gemaakt om te kijken wat hun wensen zijn. Wat ons betreft hoeven zij zeker niet weg uit deze buurt. Ook voor anderen geldt dat we graag bereid zijn samen te bedenken hoe we het leed kunnen verzachten, bijvoorbeeld door het aanbieden van vervoer naar de Pauluskerk, het handhaven van doordeweekse vieringen en andere activiteiten in de buurt van de huidige Lucas etc. Ook houden wij ons aanbevolen voor alle suggesties.

Als we minder kerken over houden, krijgen we dan ook minder pastores?

Nee, het is niet de bedoeling dat we pastores kwijtraken. Integendeel. De realiteit is dat we nu nog een aantal emeriti priesters in onze regio hebben, die blijven doen wat zij gezien hun mogelijkheden kunnen. Hoezeer wij hen daarvoor dankbaar mogen zijn, toch bestaat het risico dat de bisschop hierdoor het idee zou krijgen dat alles goed gaat zolang er nog priesters zijn die op zondag kunnen voorgaan in de eucharistieviering. Daarom zullen wij bij de bisschop pleiten voor meer en nieuwe pastores omdat we die echt nodig hebben om ons te helpen de kerk hier op te bouwen!

Hoe zit het met de parkeergelegenheid bij de Pauluskerk?

Er is minder parkeergelegenheid dan bij de Lucaskerk, en daar kunnen wij waarschijnlijk niet veel aan veranderen. De Polen parkeren vooral in de straten rondom de kerk. Wat wel veel beter gaat bij de Paulus, is hun Christoffeldienst die voor mensen het vervoer van en naar de kerk regelt.

Gaan we, nu de kogel door de kerk is, stappen zetten naar onze gezamenlijke toekomst?

Er is kanselruil tussen de Paulus en de Lucas, nu vier tot vijf keer per jaar, en er zijn pogingen tot samenwerking op catechetisch terrein. Het gezamenlijke regioblad is weer verdwenen.

Het ligt voor de hand om al deze terreinen nu krachtig op te pakken, wellicht ook door samen te vieren en dan die zondag de andere kerk te sluiten, en door werkgroepen te laten samenwerken, en alle andere manieren om de parochies voor te bereiden op samenwerking in de gewenste richting.

Een oproep om vanuit de Lucas er samen de schouders onder te zetten!
In plaats van te treuren over onze kerk, kunnen we kiezen om al het goede van de Lucas met de regio te delen. Zo helpen we onszelf en elkaar om de gastvrije sfeer en de vernieuwing voort te zetten. En als wij ons straks in de Paulus thuis willen voelen, dan hebben wij zelf de eerste gelegenheid om de parochianen van de Paulus (en de Heilige Geest) zich hier welkom te laten voelen, opdat we hier al samensmelten en - met een knipoog! - nooit meer weg willen.
 
Pagina's in deze sectie:

Archief:  Artikelen eerder op deze pagina gepubliceerd