Geschiedenis van de parochie

Van zes parochies naar één

Ruim tien jaar geleden waren er vele overleggen van alle parochiebesturen uit de regio Amsterdam Nieuw-West, met als uiteindelijk besluit dat we in de nabije toekomst zouden gaan toewerken naar één parochie. Alle parochies zouden gaan samenwerken door middel van besturen in personele unie, een samenwerkingsverband waarbij er verschillende parochies bleven bestaan, maar waarvan de besturen door dezelfde personen werden gevormd. De hoofdkerk voor de gehele regio zou de Pauluskerk worden en de reeds voorziene fusie tussen de Lucasparochie en de Paulusparochie moest prioriteit krijgen.

Ontstaan nieuwe parochie

De toenmalige pastores Hans Visser en Colm Dekker hebben toen goed samengewerkt om het ideaal van een nieuwe parochie onder de naam van de Vier Evangelisten te realiseren. Ondertussen was duidelijk geworden dat de parochie van de Johannes de Doper zou moeten gaan sluiten. Het bestuur heeft toen besloten drie parochies bijeen te voegen, namelijk de Paulus, Lucas en Johannes de Doper. De fusie en de sluiting van de J. de Doper vond vervolgens plaats. De met de verkoop van de J. de Doperkerk verkregen middelen konden besteed worden aan de renovatie en andere inrichting van de Pauluskerk. De kerk had namelijk te maken met grote onderhoudsachterstanden en de ontmoetingsruimte was niet meer geschikt voor de vele activiteiten.

Van Paulus naar Lucas en andersom

Daarnaast moest rekening worden gehouden met het medegebruik van het kerkgebouw door de parochie van de H. Geest (Poolse parochie). Voordat er echter gewerkt kon worden aan de Pauluskerk, heeft het bestuur vele malen de verbouwingsplannen moeten bijstellen, mede omdat het bisdom niet overtuigd was van de noodzaak. Na een bezoek van de verantwoordelijke bisdomvertegenwoordigers was men echter wel onder de indruk van de plannen en kreeg het bestuur toestemming. Alle kerkbezoek van de Paulus- en Lucasparochianen vond tijdelijk plaats in de Lucaskerk. Na de prachtige processie van de Lucas naar de Paulus werd de Pauluskerk in juni 2019 opnieuw ingewijd en in gebruik genomen als de kerklocatie van de Vier Evangelisten.

Nabije toekomst

Per 1 januari 2020 zullen alle parochies samengaan onder één naam, namelijk die van de Vier Evangelisten. De verschillende vermogens zullen ineenvloeien en er zal één nieuw bestuur moeten worden benoemd. De kerklocaties van het Nieuwe Verbond, de Marcus en de Pancratius zullen nog enige tijd in gebruik blijven, totdat het bestuur besluit tot (gefaseerde) sluiting over te moeten gaan. Het is helaas onvermijdelijk bij een dalend aantal kerkbezoekers kerklocaties zullen moeten gaan sluiten. Toch is er misschien ook nog iets positiefs aan. Als alle kerkbezoekers uit Nieuw-West in de Pauluslocatie bijeen komen, kan er een nieuw elan ontstaan, waarbij de vlam van ons geloof nieuwe zuurstof krijgt en mensen elkaar kunnen inspireren.

Lees meer over de geschiedenis van: