het viertje 27 oktober 2019

30ste zondag door het jaar

Jezus Sirach 35, 15b-17.20-22a 2 Timoteüs 4, 6-8.16-18 Lucas 18, 9-14

De lezingen van deze zondag geven ons een godsbeeld van een rechtvaardige Rechter die in het diepste van het hart ziet en luistert naar de smeekbede van de verdrukten en armen. Deze Rechter zal ons met het rechtvaardige loon belonen voor onze daden in deze wereld. Deze Rechter ziet de gerechtigheid van elke mens. Het evangelie maakt ons nog duidelijker dat het niet aan ons is om te bepalen wie wel of niet rechtvaardig is.
Kijk naar dit voorbeeld: een Farizeeër en een tollenaar in het evangelie vandaag. De Farizeeër is ongetwijfeld een goed man. Hij doet zelfs meer dan strikt door de wet is voorgeschreven. Zijn fout is echter dat hij al het goede dat hij doet op eigen rekening schrijft. Zijn schat van goedheid wordt een schat van verdiensten tot eigen verheerlijking. Zijn goede daden worden rechten die hij voor God wil doen gelden.
Maar voor God heeft niemand rechten! God schenkt zijn gaven nooit omdat iemand ze zogezegd verdient. De enige correcte houding naar God toe is die van de nederige overgave. Dat heeft de tollenaar begrepen. De tollenaar weet zich zwak en zondig. Hij heeft niets om zichzelf te rechtvaardigen. Het enige dat hij doet is zich helemaal, met al zijn zwakheid aan de Heer toevertrouwen. Vreemd, maar zijn zwakheid wordt zijn geschenk aan God: ‘God, wees mij zondaar genadig’.
Moge de Farizeeër in ons meer en meer afsterven. En mogen wij meer en meer gaan gelijken op de tollenaar die zich in nederigheid en armoede aan God toevertrouwt.

Jongerenactiviteiten

Afgelopen week was het tijd voor een weekje vakantie voor de jongeren. Tijd voor jongerenactiviteiten als samen koken, film kijken, spelletjes doen en een kwis. Het belangrijkste was vooral samen zijn en samen plezier maken. Ook kwam een aantal jongeren naar de wedstrijd Ajax – Chelsea kijken.

Maar het is ook belangrijk de handen uit de mouwen te steken: we rekenden op de inzet van de jongeren om samen de soep te maken voor deze zondag. We hopen dat het zal smaken!

Fancy fair

Na het succes van de fancy fair van enkele maanden geleden zullen wij op zondag 10 november 2019 in de ontmoetingsruimte weer een fancy fair organiseren. De opbrengst is bestemd voor het jongerenwerk.

Mensen die kerstartikelen of andere goederen willen schenken, kunnen die naar de pastorie brengen. Verschillende parochianen hebben dat al gedaan. Dank u wel daarvoor!!!

Nieuwe priester bij de gemeenschap

Vorige week zondag is Luc Sermeus sdb voor de eerste keer bij ons gekomen. Hij is salesiaan, geboren en getogen in Vlaanderen.

Wereldmissiedag/Missio

Op Missiezondag 20 oktober werd in onze kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld.
De opbrengst van de collecte was € 227,13.

Parochieberaad

Wij komen al enkele maanden als De Vier Evangelisten in de Pauluskerk samen om de eucharistie te vieren en een gemeenschap te vormen.

Ons eerste parochieberaad in deze nieuwe situatie zal plaatsvinden op zondag 17 november 2019 in de ontmoetingsruimte na de zondagviering. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Allerzielen

Het feest van Allerzielen is de gelegenheid voor ons om alle mensen die in het voorbije jaar gestorven zijn te herdenken; in het bijzonder diegenen die

verbonden zijn met onze kerkgemeenschap en die wij missen.
De familieleden van de gestorvenen zijn uitgenodigd voor de eucharistieviering op zaterdag 2 november a.s. om 19.00 uur. In de viering mogen ze het kruis van hun overleden familielid in ontvangst nemen en mee naar huis nemen.

Brood- en soepmaaltijd

Om de verbondenheid onder de parochianen te bevorderen organiseren wij iedere vierde zondag van de maand een brood- en soepmaaltijd. Vandaag bent u van harte welkom in de ontmoetingsruimte. De jongeren zullen voor u zorgen.

Op zoek naar vrijwilligers

Op dit moment zijn we dringend op zoek naar 3 vrijwilligers om mensen vanuit onze parochie te helpen om Nederlands te leren. Als u denkt dat dit iets voor u is, neem dan contact op met Pater Simon.

Werkgroepen

Onze gemeenschap heeft veel werkgroepen. Om hem te helpen beter overzicht te krijgen, verzoekt Pastor Andy iedere werkgroep om contact met hem op te nemen.

Parochiebox

Als gemeenschap willen wij onze parochie samen dragen en beleven. Ieder van u heeft schitterende ideeën. Die ideeën mag u opschrijven en in de parochiebox doen. Die box is ook bedoeld voor klachten en complimenten, maar laat deze box vooral geen belemmering zijn voor persoonlijk contact met uw pastor.

Dit vind je misschien ook leuk...