Coronaregels RK kerk na 18 december

De Nederlandse bisschoppen hebben gisteren bekend gemaakt welke coronaregels gelden tot 14 januari.
Parochie de Vier Evangelisten volgt deze regels.

De bisschoppen schrijven het volgende:
De pers­con­fe­ren­tie van 18 de­cem­ber over de Corona­maat­re­ge­len is bijzon­der moei­lijk voor ons nu we op het punt staan een van de grootste feesten van het jaar te vieren: Kerst­mis. Tege­lijk kunnen we alleen begrip hebben en onze mede­wer­king geven nu de situatie helaas weer een flinke drei­ging kent. De afgelopen dagen is er overleg geweest over wat deze situatie voor onze kerken betekent. Ook voor de katho­lie­ke kerk wordt het aantal gelo­vi­gen beperkt tot vijf­tig. Hierbij het com­mu­ni­qué.

Verdere aanscher­ping corona­maat­re­ge­len voor R.-K. Kerk vanaf 19 de­cem­ber
Naast de eer­der af­ge­kon­digde maat­regelen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, hebben de bis­schop­pen besloten tot nog ver­dere aanscher­ping in ver­band met de af­ge­kon­digde lockdown per 19 de­cem­ber. Begin de­cem­ber wer­den al de publieke vie­rin­gen na 17.00 uur geschrapt en daar­mee ook alle publieke kerst­nacht­vie­ringen om zo op kerst­avond een massale bewe­ging van kerk­gan­gers te voor­ko­men. Nu kon­digen de bis­schop­pen aan dat bij de publieke vie­rin­gen voor 17.00 uur nog slechts vijf­tig aanwe­zigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor ie­der­een. Dat ervaren ook de R.-K. bis­schop­pen en zij nemen hierin hun verant­woor­de­lijk­heid. Ze begrijpen dat dit voor pa­ro­chies en pa­ro­chi­anen weer een teleur­stel­ling is die het samen vieren van onder meer Kerst­mis belemmert. ‘Maar’ vragen de bis­schop­pen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorg­vul­dig doen in soli­da­ri­teit met de hele samen­le­ving. Als gelo­vi­gen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het ver­trouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Voor alle vie­rin­gen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijf­tig aanwe­zigen, exclusief be­die­naren, publiek toe­gan­ke­lijk blijven.

Reserveren en zang
Pa­ro­chies wordt ver­zocht weer te werken met een reserve­rings­sys­teem en alle bestaande maat­regelen blijven van kracht. Dat geldt voor de an­der­halve meter­regel, de ver­plich­ting tot het dragen van een mondkapje bij ver­plaat­singen en de basis­regels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten.
Wat betreft het zingen gaan de bis­schop­pen terug naar de eer­dere maat­regel van voorzang door één cantor of maximaal vier zan­gers.

U kunt voor het bijwonen van een dienst in de Pauluskerk reserveren op telefoonnummer 6191766,
elke werkdag van 9.00 tot 11.00 uur.

Uit­vaar­ten en andere ker­ke­lijke bij­een­komsten
Uit­vaar­ten mogen – met ver­wij­zing naar de uit­zon­de­ring die door de over­heid wordt toe­ge­staan -vanaf 19 de­cem­ber door maximaal hon­derd personen wor­den bijgewoond. Voor alle andere vie­rin­gen geldt het genoemde aantal van maximaal vijf­tig aanwe­zigen.

Voor alle andere ker­ke­lijke bij­een­komsten dan vie­rin­gen geldt dat deze zoveel moge­lijk digi­taal plaats moeten vin­den. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buiten­bij­een­komsten kunnen er geen openlucht­vie­ringen, her­ders­tochten enzo­voort plaats­vin­den.
Meer informatie vindt u op Arsacal – Mgr. Hendriks

Dit vind je misschien ook leuk...