Het Viertje van 4 augustus 2019

Zondag 4 augustus 2019, 18de zondag door het jaar

Prediker 1, 2; 2, 21-23 Kolossensen 3, 1-5, 9-11 Lucas 12, 13-21

In ons leven is er een heleboel waaraan wij veel te veel belang hechten. We werken ons krom, we jagen ons op en hebben geen tijd om te rusten. De kunst om écht te leven, zijn we verleerd. Intens leven heeft nochtans weinig te maken met ‘veel hebben’. Ja, geld is nodig, maar uiteindelijk maakt het nooit echt gelukkig. Geluk en vreugde hebben eerder te maken met kwaliteit van leven. De lezingen dit weekend zetten ons op dat spoor: leven op de maat van God, dat is ten volle leven. Je hechten aan aards bezit is enkel ijdelheid.

Zondag 11 augustus 2019, 19de zondag door het jaar

Wijsheid 18, 6-9 Hebreeënbrief 11, 1-2, 8-19 Lucas 12, 32-48

In de evangelielezing van vandaag zit een zekere spanning. Enerzijds is er de uitnodiging niet bevreesd te zijn: het Koninkrijk is ons immers gegeven. Anderzijds klinkt de oproep om te leven als ‘wachtende en wakende’ mensen, betrokken op de komst van de Mensenzoon. Twee levenshoudingen die met elkaar op gespannen voet lijken te staan. Omdat het Koninkrijk ons gegeven is, mogen we zonder vrees zijn, mogen wij zorgeloos zijn. Waakzaam moeten zijn kan echter gemakkelijk iets van angst oproepen. Maar er is nog een andere mogelijkheid: vrij en ontspannen mogen leven in het besef dat alles ons gegeven is kan ook helpen om waakzaam te blijven. Immers, “waar uw schat geborgen is, daar zal ook uw hart zijn”.

Onze evangelielezing gaat over de richting van ons leven, over de betrokkenheid van ons hart in relatie tot het vele dat we bezitten, en in relatie tot de duur van ons leven. hebben. Laten we daarom datgene vragen wat we echt nodig hebben en geen bijkomstigheden.

Vakantie Kindernevendienst

Ook de werkgroep Kindernevendienst gaat van een welverdiende vakantie genieten. We hebben genoten van de vieringen en de reacties die we mochten ontvangen, zowel van de kinderen als de ouders. Die geven ons inspiratie voor de vieringen van het najaar. We zijn weer terug in het derde volle weekend van september. Schrijf de dienst van 22 september alvast in de agenda.

We hopen dan iedereen, kinderen en ouders, weer te mogen ontmoeten. Langs deze weg wensen we jullie ook een mooie vakantie toe: keep it cool en geniet met volle teugen!

Werkgroep Kindernevendienst

Tijd en ruimte voor kinderen en jongeren

Elke zondag, na de eucharistieviering, kunnen kinderen en jongeren een uurtje terecht in de jongerenruimte. Deze ruimte is net achter de ontmoetingsruimte. Er zijn drankjes en een versnapering; er kunnen ook verschillende spelletjes (sjoelbak, dammen, schaken, rummikub,…) gespeeld worden. Alle kinderen en jongeren zijn van harte welkom!

15 augustus – feest van Maria-ten-hemelopneming

Graag geven we je een beetje informatie over het ontstaan van dit feest.

Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel van Maria zijn verschillende verhalen in omloop die uit de kerkelijke traditie afkomstig zijn. In de Bijbel wordt er niet over geschreven. Maria zou ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn overleden. Volgens een bepaalde traditie waren alle apostelen hierbij aanwezig, behalve Tomas. Toen deze aankwam was Maria’s lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Tomas in zijn eentje haar graf. Tomas zag toen de tenhemelopneming van Maria.

Na het concilie van Efeze (431), waar Maria de titel “Moeder van God” kreeg toebedeeld, kende de Mariaverering een sterke opgang. De oudste feesten ‘Maria Boodschap’ en de ‘Opdracht in de tempel’ waren nog vooral op Christus zelf gericht. Later ontstonden feesten waarbij Maria als heilige werd geëerd: ‘Maria Geboorte’ en ‘Maria-Tenhemelopneming’. Dit laatste werd in 582 door keizer Mauricius officieel in Byzantium ingevoerd. Op 15 augustus werd voor die tijd al de verjaardag van de kerkwijding van een aan Maria toegewijde basiliek op de weg tussen Betlehem en Jeruzalem gevierd. Rome nam het feest over in de zevende eeuw.

Het is een hoogfeest in de Kerk. Dit betekent dat het ook op zondag kan gevierd worden en dat het beschouwd wordt als een ‘verplichte’ feestdag. Daarom hebben sommige landen die dag vrijaf. In ons land is dit niet zo. Toch willen we een oproep doen om – in de mate van het mogelijke – die dag deel te nemen aan de eucharistieviering van 10 u.

Bedevaart naar Heiloo

Elk jaar gaan we met de parochie rond Maria-ten-hemelopneming op bedevaart naar Heiloo. Dit jaar is dit gepland op woensdag 21 augustus.

Programma:

  • 10.15 u vertrek met de bus om 10.15 u aan de kerk
  • 11.30 u rozenkransgebed
  • 12.00 u eucharistieviering
  • 12.45 u lunch in het Oesdom (zelf lunchpakket meenemen!)
  • 14.00 u kruisweg
  • 15.00 u vertrek naar Johannahoeve waar we gezellig iets eten of drinken
  • 17.00 u aankomst aan de kerk

We hopen op een volle bus. Er zijn nog plaatsten vrij!
Deelname in de kosten (busreis): € 15

Gelieve vooraf aan te melden bij: Helen Dens: 06 5472 0822 – helendens26@hotmail.com
of pastor Dominiek Deraeve: 06 44 65 85 46 – dominiek.deraeve@gmail.com

Dit vind je misschien ook leuk...