het viertje van 18 augustus 2019

Zondag 18 augustus 2019, 20ste zondag door het jaar

Jeremia 38, 4-6. 8-10         Hebreeën 12, 1-4             Lucas 12, 49-53

Het geloof vraagt van ons een totale inzet, geen halfslachtigheid, matheid of lauwheid. Geloven is immers in de eerste plaats een zaak van het hart, van innerlijke betrokkenheid. We worden gesteld voor het maken van wezenlijke, diepgaande keuzes. De boodschap van God zet ons aan het denken en doet inbreuk op ons leven van zelfgenoegzaamheid en schijnbare zekerheid. Wil ik blijven steken in een oppervlakkig leven of wil ik kiezen voor het wezenlijke en de diepste waarden die mij tot een waarachtig mens maken, zoeken naar God?

In deze zin moeten we de woorden van Jezus begrijpen die zegt dat hij geen vrede komt brengen maar veeleer verdeeldheid. Verdeeldheid, scheiden en onderscheid tussen de weg van de minste weerstand en die van het geloof. Niet kunnen zwijgen vanwege het geloof zoals Jeremia en in de gevangenis terecht komen. Durven wij uitkomen voor onze geloofsovertuiging ook als ons dat niet in dank wordt afgenomen?

Zondag 25 augustus 2019, 21ste zondag door het jaar

Jesaja 66, 18-21            Hebreeën 12, 5-7. 11-13 Lucas 13, 22-30

God heeft een verbond gesloten met het Joodse volk. Maar het volk verbreekt vaak het verbond, leeft niet volgens de Thora, doet ongerechtigheid en aanbidt andere goden. Dan beschermt God zijn volk niet meer en laat de vijanden het land plunderen en bezetten. Komt het volk tot inkeer en heeft het berouw dan is God genadig en laat zijn volk zegevieren over zijn verdrukkers.

In het N.T. horen we de verhalen over het Koninkrijk Gods. We zijn allemaal geroepen maar ook worden er mensen buiten gesloten, mensen die geen echte keuze gemaakt hebben om Jezus te volgen, die te laat komen voor het feestmaal en voor een gesloten deur komen. Straft God? Wie zich bewust afkeert van God en zijn Woord maakt zichzelf ongelukkig en leeft in een wereld van macht die geen liefde kent. Wie de weg gaat los van God, sluit zichzelf buiten. Maar God is genade en zijn heilsaanbod blijft ondanks alles.             

J. Verhoeven

De H Communie: een intieme ontmoeting met de Heer.

Een sacrament is een gewijde handeling in de Kerk waardoor God komt tot de mens. De Katholieke Kerk definieert een sacrament als een directe handeling van Jezus Christus, die teruggaat op het woord en leven van Jezus Christus. De sacramenten zijn ingesteld door Jezus.

De eucharistieviering is hét sacrament bij uitstek waar Christus aanwezig komt in het Brood en in de Wijn. Te Communie gaan is dan ook een heel intens gebeuren: in het ontvangen van Brood en Wijn ontvangen we Christus zelf. Hij heeft immers gezegd: “Neem van dit brood, dit is Mijn Lichaam. Drink van de beker, dit is Mijn Bloed.” Wanneer de Communie uitgereikt wordt, wordt daarom gezegd: “Lichaam van Christus.” Zo ook bij de beker: “Bloed van Christus.” De gelovige beaamt dit telkens met te zeggen: “Amen”, wat zoveel wil zeggen als: “Ik geloof dit”, “ik beaam dit.”

Het is dan ook heel vanzelfsprekend dat het ontvangen van Christus’ Lichaam en Bloed met de nodige eerbied gebeurt.

Soms zijn we ons te weinig bewust van de intimiteit van dit gebeuren. Daarom een oproep om de H. Communie te ontvangen als een intense ontmoeting met Christus zelf. Het is niet zomaar een stukje brood dat we indopen in een beker met wijn. Het is de Heer zelf die tot ons komt. We mogen Hem met vreugde en dankbaarheid ontvangen.

Bedevaart naar Heiloo

Elk jaar gaan we met de parochie rond Maria-ten-hemelopneming op bedevaart naar Heiloo. Dit jaar is dit gepland op woensdag 21 augustus

Programma:

  • 10.15 u vertrek met de bus om 10.15 u aan de kerk
  • 11.30 u rozenkransgebed
  • 12.00 u eucharistieviering
  • 12.45 u lunch in het Oesdom (zelf lunchpakket meenemen!)
  • 14.00 u kruisweg
  • 15.00 u vertrek naar Johannahoeve waar we gezellig iets eten of drinken
  • 17.00 u aankomst aan de kerk

We hopen op een volle bus. Er zijn nog plaatsen vrij!

Deelname in de kosten (busreis): € 15

Gelieve vooraf aan te melden bij: Helen Dens: 06 5472 0822 – helendens26@hotmail.com

of pastor Dominiek Deraeve: 06 44 65 85 46 – dominiek.deraeve@gmail.com

Kledingactie “Mensen In Nood” – Sam’s Kledingactie:

U kunt steeds kleding binnenbrengen bij de pastorie. Mocht U door verhuizing of een overlijden een grote hoeveelheid kleding aanbieden, dan is het wenselijk om van tevoren even te bellen (020 619 17 66), want dan kan de kleding meteen naar de garage.

Ingezameld wordt: kleding, lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, theedoeken en schoenen.

Landelijk wordt door deze kledingactie ruim 3 miljoen kilo bijeengebracht. Daar dragen we als parochie ons steentje aan bij.

MIVA bezorgt kinderen een toekomst

Op 24 en 25 augustus is de landelijke collecte voor MIVA. In veel landen zijn gezondheidszorg en onderwijs voor de meest kwetsbaren onbereikbaar. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om hen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer- en  communicatiemiddelen. Vooral voor de mensen in afgelegen gebieden die medische zorg, onderwijs en basisvoorzieningen moeten ontberen. Kinderen hebben hiervan het meest te lijden.

De bestemming van Clementine

Gelukkig zijn er mensen die zich het lot van hen aantrekken. Zoals de 54-jarige zuster Clementine. Sinds haar aankomst in Kameroen in 2002, ontfermt zij zich over rondolende weeskinderen. De zuster vangt hen op in een sober klooster en krijgen les in vaardigheden waarmee ze later werk kunnen vinden. Daarnaast bezoekt de zuster kansarme gezinnen. Ze spoort ze op en geef zorg en bijstand die zij nodig hebben. Alleen met een auto kan de zuster de gezinnen bereiken. De omstandigheden zijn primitief, het gebied is afgelegen en onherbergzaam. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen. Met onze bijdrage zorgt MIVA daarvoor. Op 17 en 18 augustus worden de folders uitgereikt en het weekend daarop de deurcollecte.

Werkgroep Missie & Ontwikkeling

Dit vind je misschien ook leuk...