Nogmaals: Corona maatregelen

Het kan u niet ontgaan zijn dat de Coronabesmettingen flink oplopen, zeker in Amsterdam. Als gemeenschap dragen we zorg voor elkaar. Daarom willen wij u nogmaals het geldende corona advies van de Nederlandse bisschoppen onder de aandacht brengen.

In kerk­diensten mag 100% van de capaci­teit aan vaste zit­plaatsen wor­den gebruikt voorzover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerk­gan­gers moge­lijk is. Voor elk kerk­ge­bouw kan op deze manier dus een maximaal aantal kerk­gan­gers wor­den bepaald.

Be­lang­rijk is dat hierbij de algemene rand­voor­waar­den in acht wor­den geno­men:nakomen van de basis­regels (afstand, han­den wassen, thuis­blij­ven bij klachten)
– voor­af­gaande reserve­ring en registratie
– ge­zond­heidscheck
– place­ring in het kerk­ge­bouw (u zit op de met stickers aangegeven plaatsen)
– hygiënemaat­regelen op locatie: zoals het be­schik­baar stellen van desinfec­te­rende handgel en gelegen­heid om han­den te wassen.

De ver­keers­stro­men van de kerk­gan­gers moeten goed ge­schei­den blijven, zodat het moge­lijk is om daarbij onderling 1,5 meter afstand te hou­den. Ook in de sanitaire voor­zie­ningen.

De mondkapjesplicht is groten­deels vervallen per 26 juni jl. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan blijven blijf deze ver­plich­ting gel­den. Deze ver­plich­ting geldt niet voor kerk­diensten, maar kan wel wor­den toegepast waar de nako­ming van de 1,5 meter afstand niet moge­lijk is. Hierbij valt te denken aan te krappe toegangsportalen tot kerk­ge­bouwen, bij sanitaire voor­zie­ningen e.d.

(Samen) zingen: bij de versoepelingen die op vrij­dag 18 juni jl. bekend wer­den gemaakt werd ook gemeld dat het dringende advies om niet te zingen, te schreeuwen of blaasinstru­menten te bespelen vervalt, maar er moet wel rekening gehouden met de omstandigheden in het kerkgebouw.
Gelet op de huidige Coronasituatie in Amsterdam betekent dit dat uitsluitend koor en voorganger zingen!

Dit vind je misschien ook leuk...