Fusie parochies komt dichterbij

Al jaren lang is er overlegd over een fusie van alle parochies in Amsterdam Nieuw-West. Vorig jaar heeft het bestuur van het samenwerkingsverband in goed overleg met de bisschop, besloten dat per 1 januari 2020 de parochies van de Vier Evangelisten, het Nieuwe Verbond, de Pancratius en de Marcus zullen opgaan in één nieuwe parochie, onder de naam van de Vier Evangelisten.

De vonk van ons geloof

Pauluskerk

Bestuurlijk betekent dit dat de bestuursleden van de vier parochies, verenigd in de Personele Unie, het bestuur van één parochie gaan vormen, namelijk dat van de Vier Evangelisten. In deze naam klinken de namen van de parochies van de Paulus, Lucas en Marcus nog enigszins door. Toch zal alles in de komende jaren anders worden. Nu ook de voormalige parochies van de Paulus en Lucas samen zijn gegaan, ontstaat er voor geheel Nieuw-West een stevige basis voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van ons katholieke leven. Ook in de Pauluskerk is het een en ander veranderd, niet alleen in het gebouw, maar ook in de invulling van kerkelijke activiteiten. Het bestuur verwacht dat het samengaan van de parochies tot een versterking leidt van de basis voor ons geloof en dat er een nieuw elan kan ontstaan, waarbij de vonk van ons geloof zal overslaan en meer mensen enthousiast zullen worden om mee te doen.

Bestuurlijke eenwording

Aan de verdere invulling  van de fusie wordt nu hard gewerkt. Het bestuur wil graag dat alle administraties op één punt samen komen. We denken aan de ledenadministratie, de financiële administratie en de boekhouding. Ook willen we graag één secretariaat, dat in principe altijd bereikbaar moet zijn. Financieel gezien zullen de vermogens van de vier parochies ineen vloeien, hetgeen een grotere zekerheid biedt voor de toekomst. Pastoraal gezien ligt de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de nieuwe parochie bij de Salesianen, die onder andere in verband met de bereikbaarheid, naar de verbouwde pastorie van de Pauluskerk zijn verhuisd. Wij hopen dat wij nog jaren lang in goede samenwerking op hun steun kunnen rekenen.

Hoe het verder met de nu nog bestaande gemeenschappen en kerkgebouwen zal gaan, is op dit moment nog een punt van bespreking in het bestuur, uiteraard in goed overleg met de bisschop. De criteria voor de sluiting van kerklocaties zijn op dit moment nog onduidelijk. Ook moeten wij verder nadenken over hoe wij om moeten gaan met de andere gemeenschappen die gebruik maken van onze huidige kerklocaties. Duidelijk is wel dat op termijn de locatie van de Pauluskerk de enige kerklocatie zal blijven voor de gehele regio Nieuw-West. Op dit moment beschouwen wij de gemeenschappen van de Pancratius, het Nieuwe Verbond en de Marcus nog als levende gemeenschappen, met een eigen identiteit. Graag houden wij daarom de bestaande structuur nog enige tijd in stand, met per gemeenschap een locatieteam en eigen vrijwilligers. Helaas wordt het steeds duidelijker, dat de aantallen bezoekers aan de vieringen overal verder afnemen. Ook het aantal leden van de parochiële teams en vrijwilligers neemt af. Op een bepaald moment zal het aantal bezoekers en vrijwilligers, nemen wij aan, zo zijn gedaald, dat het niet meer verantwoord is de betreffende kerklocatie open te houden. Dat zal niet van het ene op het andere moment gaan gebeuren, maar gezien de ontwikkelingen, zal dit op termijn onvermijdelijk zijn.

Bewustwording en liefde voor elkaar

Als bestuur zullen wij dus aandacht gaan besteden aan de bewustwording van onze parochianen, ook in de huidige, nog zelfstandige parochies, dat op termijn de Pauluskerk de enige kerklocatie zal zijn. Langzaam maar zeker zal een oriëntatie van iedereen op de fysieke eenwording van de nieuwe parochie van de Vier Evangelisten noodzakelijk zijn. Dit vraagt van iedereen een behoorlijke dosis begrip, vertrouwen en flexibiliteit en zal niet zomaar voor iedereen eenvoudig te verwerken zijn.  Uiteraard zal het bestuur de betreffende parochianen tijdig hierover informeren en zullen wij pas na goed overleg met betrokkenen tot de uitwerking van dat besluit overgaan. Wij vertrouwen op uw aller medewerking om de definitieve momenten van samengaan tot inspirerende momenten te maken, want iedereen van onze parochianen is even belangrijk en iedereen hoort erbij. De liefde voor elkaar is een kern van ons geloof en laten we dat vooral als leidraad hanteren bij de verdere eenwording van onze gemeenschappen, met een blik op de toekomst, zonder echter het verleden te vergeten.

Hans van der Straeten (vicevoorzitter)

Dit vind je misschien ook leuk...