het viertje van 19 januari 2020

2e zondag door het jaar

Jesaja 49,3.5-6 I Korintiërs 1,1-3 Johannes 1,29-34

De lezingen van deze zondag verwijzen ons naar het thema ‘de ware dienaar van God’. Jesaja vertelt ons over de uitverkiezing en de profetische zending van deze ‘dienaar’. De taak van die dienaar is om het volk Israël na de ballingschap te herstellen, maar niet politiek. Deze ‘dienaar’ werd door profeet Jesaja getypeerd als een ‘lijdende dienaar, dienaar van God’. Hij zal vooral de bekering en het herstellen van de geest brengen in ieder hart van zijn volk. Op die manier zal Hij het rijk van de gerechtigheid en vrede aan het volk terugschenken na de ballingschap. Hij zal de volkeren brengen tot de ware kennis van God. Uit de duisternis van het heidendom zal Hij de volkeren brengen naar het licht van de goddelijke wet voor alle volkeren. Paulus werd in zijn tijd diep geraakt door deze geprofeteerde dienaar van Jesaja, de ‘lijdende dienaar’. Ook al kende Paulus Hem niet persoonlijk, toch voelde hij zich geroepen om zijn voetspoor te volgen. Door ‘Gods wil’ zei Paulus dat hij tot apostel geroepen werd van deze ‘dienaar’, Jezus Christus om zijn boodschap voor alle mensen te verkondigen.

In deze ware ‘dienaar’ ziet Johannes de Doper het ‘Lam Gods’ dat de zonde van de wereld wegneemt. ‘Wegnemen’ betekent letterlijk ‘verlichten’, ‘op zich nemen’. Jezus is precieze met deze missie in de wereld gekomen: het bevrijden van de slavernij van de zonde, de fouten van de mensheid op zich nemen. Op welke manier? Door lief te hebben. Er is geen andere manier om kwaad en zonde te verslaan dan met de liefde die iemand ertoe beweegt de gave van zijn leven aan anderen te geven. Het getuigenis van Johannes de Doper versterkt die eigenschap van Jezus als de dienaar van de Heer, die onze smarten heeft gedragen, tot aan het kruis. Hij is de ware dienaar, het ware paaslam, dat zich onderdompelt in de rivier, Jordaan, om ons te reinigen.

OECUMENISCH GEBED VOOR DE EENHEID

Vrijdag 24 januari – 20.00 uur – Mozes & Aäronkerk

De Gemeenschap van Sant’ Egidio en de Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseren op vrijdag 24 januari om 20.00 uur een oecume- nische gebedsdienst in de Week van Gebed voor de eenheid van de christe- nen in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam.

Vertegenwoordigers van verschillende christelijke kerken zullen aan de gebedsviering meewerken.
Theoloog des Vaderlands Samuel Lee verzorgt de verkondigin

Het thema voor de Week van Gebed is ‘buitengewoon’.

De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari.

Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone. Het roept ons niet alleen op tot buitengewone vriendelijkheid, maar daagt ook uit om mensen te durven ontvangen die anders zijn dan wij.

Op zondag 26 januari 2020, zullen we in onze Pauluskerk een oecumenische viering organiseren voor onze regio Amsterdam Nieuw-West.

Dit betekent dat op die dag geen eucharistieviering is maar een gebedsdienst met alle andere christenen van onze regio.

WOORD VAN ONZE BISSCHOP

bij de nieuwjaarsreceptie

Voorafgaand aan de nieuwjaarsrecep- tie was er een ‘Evensong’ in de Nicolaaskerk. De bisschop hield daarbij een korte toespraak, waarin hij voor het nieuwe jaar onder meer drie nieuwe ontwikkelingen aankondigde, namelijk een uitbreiding van het aantal dekenaten, enkele nieuwe initiatieven inzake evangelisatie en catechese, alsook zijn eigen komende afscheid.

Bidden en versoberen

We beginnen de receptie met een moment van zang en gebed. We zijn tenslotte Kerk. We wensen elkaar straks alle goeds en zegen toe voor het nieuwe jaar, maar zonder Góds zegen betekent het niets. Zeker niet in een tijd met zoveel dreigingen en problemen. Het is een tijd om op de knieën te gaan, om te bidden en te versoberen. Soms lijkt het bijna triviaal hoeveel tijd en energie we in onze kerk moeten besteden aan uiterlijke zaken, aan organisatie, gebouwen, financiën, en het oplossen van ruzies en conflicten. Maar ik heb het al meer gezegd: Zoals een mens heeft ook de Kerk een binnen- en buitenkant, een innerlijk en een uiterlijk leven.

Het gaat natuurlijk om het innerlijk, om geloof, hoop en liefde. We zijn kinderen van God, en samen onderweg naar onze uiteindelijke bestemming, Gods eeuwig Koninkrijk. Daarvoor heeft de Heer heeft ons zijn Kerk, zijn Woord en Sacrament nagelaten. Maar zonder buitenkant verliest ook de binnenkant z’n houvast. Ook dat vraagt aandacht. Voor het nieuwe jaar noem ik een paar nieuwe initiatie- ven…

de volledige boodschap van de bisschop vindt u onder deze link):

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=3986&t=Woord+van+de+bisscho

MEDEWERKERS DON BOSCO

Op zondag 26 januari 2020 is er alweer een bijeenkomst over de Medewerkers van Don Bosco.

Het thema voor deze keer is:

Pedagogisch systeem Don Bosco School, kerk, speelplein en thuis. Wat betekent dit voor jou? Diaken Ronald Van Berkel van het bisdom Rotterdam is onze gast.

AFWEZIGHEID PASTORES:

Pastor Andy Jebarus sdb en pastor Simon Nongrum sdb zijn vanaf 4 t/m 9 februari 2020 afwezig. Zij bezoeken de bijeenkomst van de missionarissen in Annecy. Broeder Jan Van Oycke sdb en pastor Luc Sermeus sdb zijn wel aanwezig. Voor dringende vragen kunt u dan terecht bij broeder Jan en pastor Luc zijn.

Vanaf 12 februari 2020 t/m 19 maart 2020 is pastor Simon bij zijn familie in Shillong, India voor zijn tweejaarlijkse familiebezoek.

Dit vind je misschien ook leuk...